Πέμπτη, 22 Απριλίου 2010
ΠΑΣΟΚ Αρχική -> Oμάδες Εργασίας/ Δικτύων/ Κείμενα Εγρασίας/ Μαζικών Χώρων -> ΠΑΣΟΚ και Άτομα με Αναπηρία

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:
Το Πα.Σο.Κ. στέκεται από τη στιγμή της ίδρυσης του μέχρι σήμερα δίπλα στις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, δημιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την όσο το δυνατόν πληρέστερη ενσωμάτωση τους στον κοινωνικό ιστό και αναπτύσσοντας μαζί τους μία σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεργασίας.
Μια ιδιαίτερη ευαίσθητη κοινωνική ομάδα, που βιώνει σε έντονο βαθμό το φαινόμενο του κοινωνικού αποκλεισμού είναι τα άτομα με αναπηρίες. Το ποσοστό των ΑμεΑ υπερβαίνει το 10% του πληθυσμού της Ελληνικής Επικράτειας.
Η υποχρέωση του Κράτους για τη λήψη όλων εκείνων των αναγκαίων μέτρων, που θα εξασφαλίσουν στα άτομα με αναπηρία την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας, είναι πλέον και συνταγματικά κατοχυρωμένη.
Όμως συχνά παρατηρείται το φαινόμενο οι μέχρι σήμερα ρυθμίσεις είτε να είναι ανεπαρκείς, είτε ν’ αποτελούν νεκρό γράμμα, είτε όταν εφαρμόζονται η εφαρμογή τους να είναι πλημμελής και αναποτελεσματική.

Το ΠΑΣΟΚ διαπιστώνοντας από τη μια πλευρά την ύπαρξη θεσμικών κενών και από την άλλη την ανυπαρξία πολιτικής βούλησης από την παρούσα κυβέρνηση να δώσει υπεύθυνες και ρεαλιστικές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ΑμεΑ, διαμορφώνουμε μετά από διάλογο μαζί τους τη δική μας βιώσιμη και προοδευτική πρόταση.
Το τετράπτυχο της πολιτικής μας δέσμευσης είναι :
Προτείνουμε,
Συνδιαλεγόμαστε,
Συνδιαμορφώνουμε,
Εφαρμόζουμε.
Δεν συμβιβαζόμαστε με τις λογικές που συντηρούν και καλλιεργούν τον κοινωνικό αποκλεισμό, την αδράνεια και την παθητική αποδοχή. Θέλουμε το άτομο με αναπηρία ενεργό, συμμέτοχο και όχι παθητικό και αμέτοχο.
Έχοντας ως πυξίδα το κοινωνικό μοντέλο προσέγγισης για την αναπηρία και την αρχή της διάχυσης της διάστασης της αναπηρίας σε όλες τις πολιτικές του Κράτους, θα εργαστούμε για την πλήρη ενσωμάτωση των ΑμεΑ στο κοινωνικό σύνολο. Απαλλαγμένοι από οπισθοδρομικές λογικές πατερναλιστικού τύπου, προωθούμε τα απαιτούμενα μέτρα δίνοντας κίνητρα όπου χρειάζονται, και όλες τις αναγκαίες προσαρμογές, ώστε με στοχευμένες παρεμβάσεις και πολιτικές να διασφαλίσουμε την ισότιμη πρόσβαση των ΑμεΑ σε όλες τις εκφάνσεις της πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής ζωής της Χώρας.
Η προσβασιμότητα, η εκπαίδευση και η απασχόληση είναι οι τρεις βασικότερες προκλήσεις, τις οποίες καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε, προκειμένου τα άτομα με αναπηρία να καταστούν απόλυτα ενεργά και παραγωγικά μέλη της Ελληνικής κοινωνίας.Α. Προσβασιμότητα
Με τον όρο προσβασιμότητα εννοούμε την ικανή και αναγκαία συνθήκη για τη διασφάλιση της αυτόνομης, ασφαλούς και αξιοπρεπούς διαβίωσης των πολιτών με αναπηρία.Δεσμευόμαστε να δημιουργήσουμε όλες εκείνες τις νομικές, ουσιαστικές και τεχνικές προϋποθέσεις, για την απρόσκοπτη πρόσβαση στους εξωτερικούς χώρους, αλλά και σε όλα τα αγαθά και τις υπηρεσίες των ατόμων με αναπηρία, των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα και γενικότερα όλων των εμποδιζόμενων ατόμων. Η εργονομική διευθέτηση στα δημόσια κτίρια και τις υπηρεσίες, καθώς επίσης και η προσπελασιμότητα στους περιβάλλοντες χώρους (τοποθέτηση ράμπων, οδηγών όδευσης και ηχητικών σημάτων στα φανάρια των διαβάσεων) αποτελούν άμεσες προτεραιότητες.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε επίσης και στην ηλεκτρονική προσβασιμότητα. Όλοι οι δικτυακοί τόποι πρέπει να είναι σχεδιασμένοι σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας, έτσι ώστε να είναι απόλυτα προσβάσιμοι για τους χρήστες με αναπηρία.
Β. Εκπαίδευση
Ένας από τους νευραλγικότερους τομείς που επενδύουμε ως κίνημα είναι η όσο το δυνατόν πιο σύγχρονη και ποιοτική πρόσβαση στη γνώση όλων ανεξαιρέτως των πολιτών, άρα και των πολιτών εκείνων που ζουν σε συνθήκες αναπηρίας.
Δεσμευόμαστε για την άμεση χορήγηση του απαιτούμενου τεχνολογικού εξοπλισμού και όλων των αναγκαίων εποπτικών μέσων στους μαθητές και φοιτητές με αναπηρία, που θα διευκολύνουν την ισότιμη συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Θα δημιουργήσουμε τις απαραίτητες υποδομές, έτσι ώστε η υποχρεωτική εκπαίδευση να καλύπτει νομικά και ουσιαστικά όλες τις κατηγορίες των μαθητών με αναπηρία.
Στα πλαίσια του νέου εκπαιδευτικού μοντέλου που δημιουργούμε, θα ληφθούν όλα τα μέτρα, προκειμένου να δίνονται πραγματικά ίσες ευκαιρίες στα άτομα με αναπηρία να αναπτύσσουν ολόπλευρα την προσωπικότητα τους να καλλιεργούν τις δεξιότητες και τα ταλέντα τους.
Γ. Απασχόληση
Ένα από τα σοβαρότερα και πιο δυσεπίλυτα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία είναι η ανεργία, αφού το 84% του εργατικού δυναμικού με αναπηρία δεν έχει ενταχθεί στην αγορά εργασίας.Δεσμευόμαστε για τη βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου για την απασχόληση, με στόχο την αύξηση των προσλήψεων για τα ΑμεΑ στο στενό και ευρύτερο Δημόσιο τομέα, και την τοποθέτηση τους σε θέσεις που να ανταποκρίνονται στις ικανότητες και τα προσόντα τους. Στον ιδιωτικό τομέα απαιτείτε εφαρμογή ενεργών μέτρων πολιτικής, προκειμένου να εφαρμοστεί και στην πράξη ο ν. 3304/2005 που προβλέπει τη μη διακριτική μεταχείριση στον τομέα της απασχόλησης.
Επιπλέον δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των ατόμων με αναπηρία, παρέχοντας τους κίνητρα και χορηγώντας τους τον αναγκαίο τεχνολογικό εξοπλισμό.
Στεκόμαστε με αίσθημα ευθύνης δίπλα στις ακόμα πιο ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, όπως είναι οι γυναίκες με αναπηρία και οι μετανάστες με αναπηρία και θα προβούμε στη λήψη των απαιτούμενων μέτρων, προκειμένου να τους εξασφαλίσουμε την ισότιμη συμμετοχή τους στην παραγωγική διαδικασία, την ανάπτυξη και αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους και ένα επίπεδο αυτόνομης και αξιοπρεπούς διαβίωσης.
Στα πλαίσια της προστασίας του παιδιού και της οικογένειας και ενθάρρυνσης της μητρότητας, απαιτούνται μέτρα στήριξης για τις μητέρες με αναπηρία και για τις μητέρες με παιδιά με αναπηρία. Προς αυτήν την κατεύθυνση κινείται και η δέσμευση για κατοχύρωση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων στις μητέρες που λόγω της αναπηρίας του παιδιού τους δεν μπορούν να εργαστούν.Οι μετανάστες με αναπηρία που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα πρέπει να εντάσσονται στο σχεδιασμό της πολιτικής του Κράτους για τα άτομα με αναπηρία.
Πηγή: http://synedrio.pasok.gr/?p=381

Translate

Αναζήτηση αρχείου

Στατιστικά

Locations of visitors to this page

hit counter

Αναγνώστες

Προσθέστε μας

Share/Save/Bookmark

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Loading...