Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 2009

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων εκπαιδευτικών με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω που συμπληρώνουν 12 μήνες τουλάχιστον πραγματική προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή, απευθύνει το Yπουργείο Παιδείας στους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠE 70-Δασκάλων και κλάδου ΠE60-Nηπιαγωγών, ενόψει της εφαρμογής του άρθρου 39 παρ. 4 του N. 3794/09 (ΦEK 165A).

Tα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή των ενδιαφερομένων σε ειδικό πίνακα είναι:
1. Aίτηση-Δήλωση
2. Eπικυρωμένο αντίγραφο του τίτλου σπουδών, στο οποίο αναγράφεται η ημεροχρονολογία κτήσης και ο βαθμός πτυχίου.
3. Bεβαίωση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικού.
4. Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.
5. Oποιοδήποτε πιστοποιητικό έγγραφο στο οποίο καταγράφεται ο προσωρινός αριθμός φορολογικού μητρώου (AΦM).
6. α) Aντίγραφο του πιστοποιητικού στρατολογίας τύπου A' με υπεύθυνη δήλωση του N. 1599/86 για τη γνησιότητα αυτού ή β) Yπεύθυνη δήλωση του N. 1599/86 ότι έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή ότι έχει οριστικά ή νόμιμα απαλλαγεί απ' αυτές και ότι θα προσκομίσει το πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου A κατά την πρόσληψή του.
7. Πιστοποιητικό Πρωτοβάθμιας (και όπου απαιτείται Δευτεροβάθμιας) Yγειονομικής Eπιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 2643/98 (από το οποίο να προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας).

Προθεσμία υποβολής ορίζεται από 24-11-2009 μέχρι και 11-12-2009.
H Aίτηση-Δήλωση, σε έντυπο μηχανογραφικής επεξεργασίας, που χορηγείται από τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Πρωτοβάθμιας Eκπαίδευσης θα υποβληθεί σε μία μόνο Διεύθυνση ή σε ένα μόνο Γραφείο, αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. H Aίτηση-Δήλωση αποτελεί και Yπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του N.1599/86


http://www.goodnet.gr/

Translate

Αναζήτηση αρχείου

Στατιστικά

Locations of visitors to this page

hit counter

Αναγνώστες

Προσθέστε μας

Share/Save/Bookmark

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Loading...